Regulamin Serwisu "PCmaniak.pl"

Niniejszy dokument normuje zasady i warunki rejestracji użytkowników w serwisie PCmaniak.pl, zwanym dalej „Serwisem”  poprzez sieć Internet.
Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie ich dostępności i reklamacji związanych z ich świadczeniem.

Administrator - osoba zajmująca się prowadzeniem serwisu PCmaniak.pl a w tym webdesignem, weryfikacją treści, kasowaniem kont użytkowników itd., itp. .

I. Informacje ogólne - rejestracja użytkowników

 1. Odwiedzającym serwisu może być każda osoba w pełni władz umysłowych która posiada dostęp do sieci Internet zwana dalej Użytkownikiem.

 2. Aby korzystać z wszystkich zasobów serwisu, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej Kontem. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularze rejestracyjne.

 3. Wysyłając formularze Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez właściciela serwisu PCmaniak.pl w celach prezentacji danych w sieci Internet, oraz celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

 4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany przy pomocy menu "admina konta". Ponadto w każdej chwili Użytkownik może skasować swoje konto i wszystkie swoje dane.

 5. Użytkownik rejestrując konto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości pocztą elektroniczną o charakterze informacyjno-reklamowym w dowolnej ich ilości, tyczących działania serwisu na adres email podany podczas rejestracji tego konta.

 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.


II. Zasady współpracy

 1. Administrator serwisu PCmaniak.pl  dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i chronić dane znajdujące się w bazach danych serwisu PCmaniak.pl.

 2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta lub Serwisu. Administrator serwisu PCmaniak.pl  ma prawo sprawdzić techniczne aspekty funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze zmiany treści wpisu niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

 3. Administrator serwisu PCmaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,

  2. przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu prowadzone przez firmę hostingową z której usług korzysta Administrator serwisu PCmaniak.pl

  3. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora serwisu.

 4. Administrator serwisu PCmaniak.pl  nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, ale zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ich w celach reklamowych własnej firmy.

 5. Konta Użytkowników mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych wyłącznie przez właściciela serwisu PCmaniak.pl, oraz w jego imieniu a w szczególności do:

  1. przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym, reklamowym, promocyjnym,

  2. wysyłania emaili z potwierdzeniem rejestracji oraz emaila informacyjno-reklamowego.

 6. Administrator serwisu  PCmaniak.pl  zastrzega sobie prawo do: wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach serwisu, zaprzestania świadczenia usług bez powiadomienia Użytkowników serwisu.

 7. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu oraz inne związane z serwisem PCmaniak.pl należy kierować na adres e-mail admin@pcmaniak.pl do Administratora serwisu PCmaniak.pl

 8. Portal PCmaniak.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy mogące powstać po kontakcie z osobą do której odpowiadasz, z którą nawiązałeś(aś) kontakt za posrednictwem portalu PCmaniak.pl. Robisz to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność !

 9. Rejestrując konto całkowicie akceptuję ten regulamin